Shrimp Tempura Temaki

Sushi Menu Image: 

Shrimp Tempura Temaki