Temaki

Shrimp Tempura Temaki

Sushi Menu Image: 

Shrimp Tempura Temaki

California Temaki

Sushi Menu Image: 

California Temaki

Crab Temaki

Sushi Menu Image: 

Crab Temaki

Syndicate content